Termoauditi - Termogrāfija

Parakstīti pirmie līgumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu Rīgā

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors V.Blome pēc līgumu parakstīšanas uzsvēra: „Man ir liels prieks, ka pirmais no Rīgas līgumus parakstīja Sidorko kungs, kurš speciālistu aprindās pazīstams kā viens no ēku renovācijas procesa aizsācējiem. Uzskatīsim, ka Rīgas „maisam” gals ir vaļā. Esmu pārliecināts, ka ņemot vērā Rīgas potenciālu, Aģentūra nākotnē sagaidīs projektu iesniegumu bumu. Es ceru arī uz Rīgas pašvaldības un tās īpašumā esošo namu apsaimniekošanas uzņēmumu aktivizēšanos tieši iedzīvotāju pārliecināšanā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas nepieciešamību. Gribu piezīmēt, ka 1 400 ēkas dzīvokļu īpašnieki jau pārņēmuši valdījumā un tās varētu tikt uzrunātas pirmās. Man personīgi, kā dzimušam rīdziniekam, ir gandarījums, ka pilsētā uzsākusies kustība, kas ne tikai padarīs dzīvi komfortablāku iedzīvotājiem, bet arī uzlabos pilsētas mikrorajonu izskatu”.

S.Sidorko kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Zvaigznāja gatvē 5, Dzelzavas ielā 97 un Dzelzavas ielā 84 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona parakstīja trīs līgumus par līdzfinansējuma saņemšanu par kopējo summu Ls 130 051.74.

„Noteikti iesaku izmantot šo Eiropas Savienības sniegto iespēju ēku energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai,” saka DzĪKS „Bāka - 2” valdes priekšsēdētājs S.Sidorko. „Tas būtu muļķīgi palaist garām brīvi pieejamus finanšu resursu īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Var pat teikt, ka tie dzīvokļu īpašnieku un mani maksātie nodokļi, kas atgriežas atpakaļ. Finanses gan jāizmanto saprātīgi - rūpīgi jāizvērtē veicamie darbi, to apjoms un jāpievērš uzmanība materiālu un darbu kvalitātei”.

Saskaņā ar apstiprinātajiem projektu pieteikumiem un ņemot vērā energoaudita un būves tehniskās apsekošanas ietvaros konstatētās problēmas, ēkās tiks veikts fasāžu sienu, kā arī pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu nomaiņa un logu aiļu izolācija un vējtvera durvju nomaiņa uz jaunām durvīm koptelpās. Jāpiezīmē, ka visas trīs ir 464.sērijas tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras būvētas laika posmā no 1976. līdz 1978. gadam. Vidējais būvju tehniskais nolietojums ir 25% līdz 30%.

Par aktivitāti

Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 lati.

Kopumā četrās atlases kārtās iesniegts 71 projektu pieteikums. Kopumā visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Rīgas (22), Vidzemes (21) un Kurzemes (14) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām. No Zemgales reģiona Aģentūra attiecīgi saņēma 7 un Latgales reģiona - piecus.


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 26 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās divās atlases kārtās.

Aģentūra ir noslēgusi deviņus līgumus ar piecām pilnvarotajām personām no Ventspils, Valmieras, Liepājas, Talsiem un Rīgas par Eiropas Savienības un valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā. Šo māju dzīvokļu īpašniekiem pēc projektu īstenošanas tiks atmaksāts līdzfinansējums Ls 391 333,28 apmērā.

Kur iesniegt projektu?

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 - 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).

Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.


Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.lv.lv

Par DzĪKS „Bāka - 2”

DzĪKS „Bāka - 2” tika izveidota 1976.gadā. Jau 13 gadus (kopš 1996.gada) tās valdes priekšsēdētājs ir Sergejs Sidorko. DzĪKS apsaimniekošanā ir 27 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir 90 000 m2. Ēkas ir būvētas laika posmā no 1975. līdz 1982. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
67041905, 26578158