Termoauditi - Termogrāfija

Kopumā saņemts 71 projektu pieteikums daudzdzīvokļu māju siltināšanai

Par IV kārtu

Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 4.kārtā kopumā ir saņemti 24 projektu pieteikumi. Šajā kārtā tie visvairāk ir saņemti no potenciālajiem projektu īstenotājiem no Rīgas (8) un Vidzemes (7) reģioniem, mazāk projektu pieteikumi tika saņemti no Kurzemes (5), Zemgales (3) un Latgales (1).

Visvairāk projektu pieteikumu – 7, tika saņemts no Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārstāvjiem un četri projektu pieteikumi ir saņemti no Ventspils, divi no Rīgas. Pa vienam projektu pieteikumam ir saņemts no Daugavpils, Limbažu novada, Jēkabpils, Aizkraukles, Salacgrīvas novada, Jelgavas, Baldones novada, Salaspils novada, Siguldas novada, Olaines novada un Kuldīgas.

Par aktivitāti

Kopumā četrās atlases kārtās iesniegti 71 projektu pieteikums. Kopumā visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Rīgas (22), Vidzemes (21) un Kurzemes (14) esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām. No Zemgales reģiona aģentūra saņēma 7 un Latgales reģiona - piecus.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 26 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās divās atlases kārtās. Kā jau ziņots, Aģentūra ir noslēgusi sešus līgumus ar četrām pilnvarotajām personām no Ventspils, Valmieras, Liepājas un Talsiem par Eiropas Savienības un valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā. Šo māju dzīvokļu īpašniekiem pēc projektu īstenošanas tiks atmaksāts līdzfinansējums Ls 261 281,54 apmērā.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 latu, no kuriem 14 139 549,92 latu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 2 495 214,24 latu valsts budžeta finansējums.

Turpinās projektu pieteikumu pieņemšana V kārtai

Līdz 18.septembrim (ieskaitot) ilgs projektu pieteikumu pieņemšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai V kārtās ietvaros. Aģentūra atgādina, ka projektu pieteikumi šajā kārtā un nākošajās jānoformē saskaņā ar pēdējiem veiktajiem grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās atbalsta programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” regulējošajos 2009. gada 10. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 138. Šie grozījumi (28.07.2009 MK noteikumi Nr. 846) stājās spēkā š.g. 18.augustā. To mērķis ir vienkāršot projektu pieteikšanu un īstenošanu.

Kur iesniegt projektu?

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).

Sīkāku informāciju par aktivitāti var iegūt interneta vietnē http://esfondi.bema.gov.lv

Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.

Informāciju sagatavoja
Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
67041905, 26578158