Termoauditi - Termogrāfija

III kārtā apstiprināti 14 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra III kārtas ietvaros ir apstiprinājusi 14 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas pasākumu veikšanai. Kopumā trīs atlases kārtu ietvaros Aģentūra ir apstiprinājusi 37 projektu pieteikumus.

Trešajā atlases kārtā, no š.g. 16.jūnija līdz 16.jūlijam, Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tika iesniegti 17 projekta iesniegumi. No iesniegtajiem projekta iesniegumiem trīs tika noraidīti, bet 14 apstiprināti. Jāpiezīmē, ka četri projektu pieteikumi ? divi no Jēkabpils, pa vienam no Rīgas un Rēzeknes, tika apstiprināti bez nosacījumiem un tiks uzsākta līgumu projektu sagatavošana.

10 projekta pieteikumi ir apstiprināti ar nosacījumu, t.i., projekta iesniedzējiem 30 darba dienu laikā projekta iesniegumā jāveic precizējumi saskaņā ar Aģentūras norādījumiem. Projektu realizāciju pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas varēs uzsākt projektu iesniedzēji ? trīs no Valmieras, pa diviem no Rīgas un Limbažiem, pa vienam no Ventspils, Liepājas un Rēzeknes.

Kopumā projekta iesniegumi atbilda aktivitāti regulējošos normatīvajos dokumentos noteiktajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Aģentūras speciālisti pēc iesniegto projektu izvērtēšanas ir apkopojuši biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos. Būtiskākās no tām - aritmētiski nepareizi veikti projektu izmaksu aprēķini; pie attiecināmām izmaksām norādītas tādas izmaksu pozīcijas, kas nav iekļautas energoaudita pārskatā kā nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, piemēram, iesniedzot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, netiek iesniegta visa nepieciešamā būvniecības dokumentācija vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai u.c.

Informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta Aģentūras mājas lapā internetā http://esfondi.bema.gov.lv/ (Sadaļā „Aktivitātes”) divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju. Turpat var arī iepazīties ar Aģentūras speciālistu sagatavoto informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos.

Par aktivitāti

Kopumā četrās atlases kārtās iesniegts 71 projektu pieteikums. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 40 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās trijās atlases kārtās. Visvairāk projektu pieteikumi ir apstiprināti no Valmieras (8), Rīgas (6), Ventspils (4) un Liepājas (4).

Aģentūra ir noslēgusi deviņus līgumus ar piecām pilnvarotajām personām par kopējo līdzfinansējuma apjomu 391 333,28 LVL.

Kur iesniegt projektu?

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 ? 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).

Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.

Informāciju sagatavoja

Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
67041905, 26578158